El Dr. Ramos-Quiroga és titular acreditat per l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i Professor Associat del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de Medicina de la UAB on imparteix classes teòriques, seminaris i pràctiques en l'assignatura de Psiquiatria del Grau de Medicina. És a més el coordinador de la docència de l'assignatura de Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, i el responsable de l'elaboració de la guia docent de l'assignatura de Psiquiatria de la UAB per a l'Espai Europeu d'Educació Superior (Pla Bolonya).

Dins el marc de la docència universitària i en dependència també del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de Medicina, imparteix també classes en l'assignatura de Delinqüència i Psicopatologia del Grau de Criminologia de la Facultat de Dret de la UAB.

El Dr. Ramos-Quiroga realitza activitat docent en diferents estudis de postgrau de medicina, sent professor del Màster en Trastorn Mental Greu de la Universitat de Barcelona des de 2006, del Màster i la Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatria de la UAB des de 2008 i del Màster Diplomatura en Atenció Primària de Salut de la UAB (2003-2009), a més de ser professor convidat a altres estudis de màster, cursos de doctorat i activitats de formació mèdica continuada.

En l'àmbit de la seva activitat docent , ha dirigit 6 tesis doctorals i diversos projectes de recerca i fi de carrera.